Falya nu Lara vebi mipri tega kopan pixixipik


LARA KĀ

Pida 3 – Mila dya – 2007 Valsa - Meti Kinta nu Lara Tega

Fui sa dya pida nu falya si in egi Lara tega biten su runon ani potoki vota in mani blas. Yoi hilo sa ayki luneya gai tega ma’veko i vokye, ni toe mesyi lwi bitas meyasi.
Mivi ene tyate ki biten.
Impsi ani bla: bi aryon ni emi nino du kempa. Ji hu muvizi sai: ixi mon yai in sopi mon yoi. Isi blas deni reri! “Yoi” si bita ei gimen vyedau lya dukì si blas.
Mimi ši a vuyen miti bita du isi nanfa: “vyedau”? Goi, “u” illa aryen “n” gu blau manda gai talle stomau yuta. Ni “-an” mon kluta vu meli pa du bla-daya k’isi “-un”. Mimi sas mumyi bitas.

Su vipe sitra nu trayn kas ge lute Lara tega i kimpe groma ye gai kaje drimi meta dokan kusà, o time si luli falyau mida ski mui ef’i myumi ni su guba gu gir keste meti “blata”. Igi goi tra tu ka lube Lara!

Lura


Šivya
Ami drea mande we
enes nite huni du bora tu dyama
i ser ab’a mi toer drimi
aba ki vame g’adye bu grâ
rulas tijau freyi ku vaovi
in a mer suvi
i sula ya yumper

Kinetalabirintofauno180.jpg

Mesi meri kinya o sen ao “Wapyau Kurka”. Drimi sua su mera in iga, hibi bli. Kineti Nuva bati miyi hensi ne ni nitikas kyuken misevi bilas.
O gugen i tie kyuta gen dyume trakau in imi peyu mikopau iga gu misu masi deva i misu samau i luyu sya sep’iyau mera bari skipa nu pei syas i goyu tuya. Mera dyumo vru kela su vilvenas, wapyas i zami awdas. Eki zava i zuva semi hese sfai iga i meri noas, ni sa misu rida su mislasi game tu rea du iga adi hande dedya gai gide goa du mera. Smoi kinya de nimyi mabi sinsas i goi meno. Blaka meye du Spana pai hapi traka upi mastya trake sunfis su banai sfā i kapepe luli velva gi sui iva vi tu toldi gresa du wafa. Sai ivya tune mastyau vlas misu zefas i smege du meri rava ki ver suva lu ika du dovi manda.

Bifra

Du si pida lurau bifra nu A.Rimbaud fonan “Meda”:

rimbaud-disegno.jpg
Haf’i vaov’imala o ler lu filyas
tekkan u bikas, take nuni frua:
su pane sau meder hala pu takas,
laber hofa lae stami kopa yo.
O mi ker bla, tier aba nwi:
ni manai luba eber huma,
in o ler nai, bai nai gu mweli,
lu pra, suvi gu sui vena.

Si pida svano yu mesyi dikas i vukì daki kipa i sitra Kintau čikas. Vukà hazan o kyane tre i veke Lara mirras.

Lara Dika

Mumyi Kintau dika ta kaje meri meta su talle kepa nu Lara fora i yai grome lumei, gyatr’i fyetri flepas. Sau bi sta š’iston unò i tyator gu anfas du yai falyau pidas. Ande su time pa, upa i tegyi hesas nu Lara fora:
1a Anfa. Vru fala ninan du Greka o hamen Lara fora samen mini č’amma i.K. ku plega du fagi Talari nai lita yu Kipros. Enai Lara stagi tega tai mani trugas ebi gyatri stimas manasi.
Plegau zela pu meyn deni nanon koli haymi stadas nu mani trugas.
A ma’vuye plegau fagi apa mui gwomi stea upi muyi fori tegyi manas ere ga. Ei ses mumyi trugas stavi ji: Palai i Makai. Isa mini geke “bai pali” si truga su dyume mu toti i bildan u kidi stega nu huldas. J’ao “makai” su heso yu “vyan” blas i hurka nu ani vota. Flegya hensi trugas mumyi pinke si ji i mivi vuyas fror hensi miti kuyi trugas ki oi dyume mansa nu muyi tas.