ILI YOPAu Antoine de Saint-Exupéry
ANFA I

Nai pa, ami ma zi milas, fularu hei arji šargas fonan “Saman blakas prau”, ma nen naki freva. Sa dyume nissa hubesu trika. Sai sera frevà.
1a.gif
Fran tai: “nissas hube dai hunta gau mi čuvesu. Yai nwi das gane te i plane pai zi valas sura dake”.
Ma bai twiten hei latelas junglà. I ma ganen zule pini freva mau. Freva mau pida pi. Es sa:
sombrero.gif
Ma kanyen baltra mau madyavus, uesu ai freva zate. Ni das buen: “Zate? Kišu ako zato ponkanu?“ Freva mau mi hei ponka. Ta freva hei nissa suresu murva. Ma freven eyi ta nissaru gai das mopi ne ki ta. Bari ako kune bas madyatus. Jini freva mau es sa:
boa.gif
La si das bue purè nissas, heyi ri eyi, adi ma guvè gyatravu, keavu, pidupavu i potokavu. Es ami zi milas ma poren ta ma’mo šili truda mau frevyà. Atata pin’i jini frevà mispinen ma. Madyas vi nete aba gachu in iyas milme ga bari kun’emya davus. Igi ma lipen miti trela i veken flue hatas. Ma wi lelen dai ravaku: i gyatra drimi bai kadi mavu. Neali ma ma’mane Sina Arizonanu, in ai adyo ga malaru, luma si mami kipa.
Y’amen bi vizi dyas samalu, bai samen madyahus. Smugi luten das, deni neni gumen das. Ni bila mau hei das mi bai gimen.
Ami y’amen pi ka vame beti hipasu, enen dunka pini frevà mau ma bari agen. Es ma enen nete ai ta drimi neti dya. Ni aska ti, pea ri vea, buen: “Sa ponka”.
In igi ma blen mi hei nissas, arji šargas, fyas. Uyen utatu tau. Blen hei Bridj, Golf, fyora, ustas. I ta dai golan amensu es lusi pea.ANFA II


Es ma jai melen sama, mèasu blevu, tis melan zi milas ami ma svamen hatasu mau, Sahari miforaru. Aba spanà kaken i ma mi pratakasu ismi vuldasus, jai anden ene noke myela.
Ta sama ri dora ma glesi lāsu pli pi givalu.
Pini mala ma planen frāku pidun vyassas nai aski pei meganu. Ma mui jei sufdagu ka puron malamadu govaku yai šoya. Ma’myeo rakka mau hako meki qalanu kyufa: “Iti frevè babla mavu?”
“Ki”?
“Frevè babla mavu”.
Ma vunyi ompen tetangu hizanu. Bai šešen neas nitesu deli boli. I nen mizz’ili dya me mantre bai vozasu ma. Sai ma’no gimi pafa dau ma ganen pe mui nemi. Ni freva mau bai ui šalav’ingagu.
retrato.gif
Ni resa mi mau. Mimasdašu madyanus trudavu mau frevyà ami ma zi milas, ma vi veken freve mani ari nissas heyi ri nissas eyi.
Yoi ma spaki nite zazi smea neasus rakkašu nyupanu heyi.
Ako tie ma pidun vyassas aski megan upanu, esvi peala mau mi vane frādu adyan ismi tawtanu ri kedanu ri gledanu ri zavanu mazan.
Mia danu tiepe adyan iya miforaru, pidun vyassas aski pei meganu.
Mandi ma ma'su ble uen: "Ya pe ki sai?"
Lui da ploi lunken aigu sa bai vizi:
"Iti, frevè babla mavu..."
Ami foha es bai, mi tremo mišule.
Evi beli sa, pidun vyassas emi pei meganu, i doryi sukraru, ma klapen fari blatala i kila pemanu.
Ni yai tayten matras mau ebben gyatraru, kearu, piduparu i potokaru i wi skrani ken ma mi gane freve. Da buen:
"Sa mi vize. Frevè babla mavu..."
Ma vi freven babla in igi freven davu tahus ši pan: ta nissà eyi. I ma naman lapesu bua:
"Mi, mi, mi! Ma mi ge murva nissaru eyi. Nissa bai sukri i murva bai stassi. Emya bai ili upi ma mege. Ma dake babla: frevè babla mavu".
Ma freven.
external image 06.jpg
Da deli niten i yai ken: "Mi, babla si wi rewi. Frevè mita".
Ma freven mita.
external image 07.jpg
Tova mau lili yalen.
"Imi ya ma'ne", ken, "sa mi babla. Sa tibla. De tuzas".
Ma lwi lufreven. Ni sa pilon mitagus.
external image 08.jpg

"Sa bani grumi. Ma ge babla ma'same wai pa".
La si mona mau smason, ma yayasu noke spana mau. Yayi freven sa.
I ma enen kune:
"Sa sdega tau. Babla ya ge ta eyi".
external image 09.jpg

Ma bai naman nesu papa ili snepà mau fe ga.
"Sa deni ta ma ge. Ya tie babla si daker bi frua?"
"Kišu?"
"Emya su bai ili upi ma mege..."
"Tai ski goši frua tavu. Ma ven bai ili babla".
Da wunen frevaku:
"M'ili eši - ah nitè! - ta planyen..."
In es ma luten ili yopa.

ANFA III

external image 11.jpg

Wai pa dakon ma nete d'ale upinu. Ili yopa ka bai ue, vame vi lape uas mau. Blas moti kan, wi wi, kyonen emya.
Es da nensu hata mau pini la (ma mi frever sa su bani hurki mavu), uen mavu:
"Ba si ki?"
"Sa mi ba. Sa lele. Sa hata. Sa hata ma.u."
Ma bai vawvi da lumen ma lele. Igi da waken:
"Ki? Ya wen boranu?"
"O", ma biri buen.
"Ah, sa jasi..."
In ili yopa lali yelen eši seffe ma. Ma ge šelas mau vozi plevò. Yai da moyen:
"Igi ei y'ale boranu! Ya ki hiranu?"
Ma ilnen fa foharu timà dau i yeki sdeken:
"Igi y'ale miti hiranu?"
Ni da mi bu.