Lilya Markòs

Lilya Markòs
LATEST NEW GRAMMAR VERSION!!!
1516_Vittore_Carpacci,_The_Lion_of_St_Mark_(detail)_Tempera_on_canvas,_Palazzo_Ducale,_Venice.jpg

1Keta Jòs –1Anda Lilyà Kristi Yesòs, Ipa Tumà. 2Frangu Isaos iskanu:Sai, ma keke kekida may yafu,Da ister fela yavu.3Qa kau wake miforaru:Istè fela Pià,Pikè filyo day,4Jos timen ga kolae miforaru, ketesu kolâ bityà abyavu ribò. 5Dai stada Yudeòs ale da in emi megeka Yerusalòs. I do kolâpe ga danu Yordanos šaru, drikesu ribo gay. 6Jos store niusu jigà, debri bapasu boli apo, kre trimpo i firi siga 7i kete: “Kai ma k’ale mui dri magu i kavu ma mi pavi wune brete nigo chatò day. 8Ma kolaen ya lâsu, ni Da kolaer Hari Humasu”.Kolâ i buno Yesòs – 9Vaso ti Yesos alen Nazaretos Galilòs i kolân Yordanorus Jonus. 10I hetesu lâ da nen boro bete i Huma uye daku vapagu. 11I qa boranu lapan: “Ya mub’Ipa may, ma golen ga yaru”.12Zai kai Huma dremen da miforatu 13i da lonen tai chun vaso, hasanu bunin; da trokusu in ivlo hade da.Lipa pini Hildò – 14Kai Jos tindan, Yesos len Galilos ketesu lilya Tumà i ke: 15”Pa mantan i yoka Tumà neni; bityè ga i toè lilya”.16Da melesu talalu Galilòs nen Simos in Andros, nipa Simòs, do hyesu šaso talaru; eki do huldo. 17Yesos ken dutu: “Helè ma, ma mupyer huldo peò”. 18I zai, purensu šaso, do helen da. 19Da lesu loi moi nen sufaku ei Jakos Zebedòs i Jos nipa day lurunesu šaso. 20Aen do. I do purensu mapa Zebedos sufaku kipakusu helen da.Goypa elassi kau – 21Do len Kafarnos i Yesos etensu deni ziva sinaga anden mitre. 22I do rakkan mirrà day da mitresu kagu de puga i mi fratugu. 23Igi pea ka sinagaru, jafi human’undin, anden wake: 24” Heri ki musu ya Nazaretosi Yesos? Alen gake mo! Ma lume ka ya: hari Tuma”. 25I Yesos breken: “Heshè! Hetè pea ti”. 26I jafi huma, bareyesu da i dri wakesu, heten da. 27Ema zaven eši epe pitì: “Da ka? Lui mirra pugi mitras. Da sbi stepe jafi humo i do šule!“. 28Bala day mupi šeen boli Galilos.Goypo - 29I do hetensu sinaga zai len mega Simòs in Andròs, suyi Jakosus i Josus. 30Vima Simòs havi plapaku i zai blan datu hei va. 31Da tanensu hunen va klapesu kira; hava puren i v’anden hade do.32Imala yoi dorfa fahà, emi rew’in elassi ka datu kaas. 33Dai mara gemafu sutin. 34Da goven bi ko mansi rewusu i traten bi haso; ni mi labe haso ble, do lutesu da.35Ivasa da hunen ga ami lwi klopa i hetensu mega len mifori upatu i tai lere. 36Ni Simos i to dasu len zululu day 37i nyensu ken datu: “Ema lene ya!”. 38Da ken dutu: “Mo lè misai neni kurlulu gai ma ket’ei tai; eki m’alen savu!“. 39I len dai Galilolus ketesu sinaguru dò i tratesu haso.40Igi spifi k’alen datu: devin ta balere da i ke: “Ai ya ge, ma’gove ma!”. 41Da glaresu gaven kira, pamen ta i ken: “Ma ge, govè!”. 42Zai spifa mimyen i ta goven. 43I tatti kamesu keken ta i ken: 44“Akè ke mia askatu, ni lè, timè ga tivudatu i numè byatavu ya ta Mosos stepen, skesagu duvu”. 45Ni ta naensu ga anden mayke i vokye kia, eši Yesos nwi fovi ma’ete mara, ni lonen heti, mifori upuru in alas datu mupinu.2 Govin bumi ka - 1I kai ani vasa lui eten Kafarnos. Luman da megaru 2i bi dyo suten ga eši nwi upa ei gemafu, i da sove bla duvu. 3Alan datu bumi kasu chi dyunu kain. 4Ni misu maas kae fu, tupašu, onka svadan inaru da me i, beta pansu, plapala puyan kiku bumi ta lahe. 5Yesos nensu toa dò ken bumi tatu: “Ipa, ribo yay abyas”. 6Tai kati frato ka tie garu: 7“Kišu sa es ble? Ranke! Ka ma’abye ribo nimi pli Tuma?”. 8Ni Yesos zai lutensu humaru gay do es tie, ken dutu: “ Kišu ya es tie yaru? 9Ki mui lei: ke bumi katu: ribo yay abyas ri ke: hunè ga, klapè plapala yay i felè? 10Ni gai ya lume Ipa peà de mâ grâku abye ribo, 11ma stepe ya – ken bumi tatu – hunè ga, klapè plapala yay i lè mega”. 12Ta hunen ga, klapen plapala gay I len emafu in ema nake ga i goke Tuma kesu: “Mo vi nen vami!”.Higya Levòs – 13Da lui heten talalu; dai tup’ale datu i da dyade. 14Melesu nen Levos, ip’Alfòs, kati dulkabu lekò i ken tatu: “Helè ma”. Da hunensu ga helen da. 15Yesos su kroparu megaru day, bi lekido i ribako len kropa sui Yesos i heldo day; eki bi ko hele da. 16Igi frato, tramà Farisi kò, nesu da kre ribakusu i lekidusu, ke heldutu day: “Kišu da kre i gle sui lekido i ribako?”. 17Yesos lapensu ken dutu: “Mi govi ko dake vyaka, ni rewi ko; ma mi alen ae sni ko ni ribako“.Kristiki mikra – 18Yoi heldo Jòs i Farisi ko me mikre. Igi len Yesos i ken: “Kišu heldo Jòs i Farisi kò mikre, adi heldo yay mi mikre?”. 19Yesos ken dutu: “Mimi rufin ko vilatu ma’mikre ami vilka dusu? Tis vilka dusu do mi ma’mikre. 20Ni vaso aler ami vilka myar duvu in igi do mikrer. 21Mèa seke staša sonki kilkasu grumi storaku; aymi lui staša koze grumi ta i muri yeka sage. 22I mèa awe lui ula grumi gloduru, aymi ula zoker glodo in ula i glodo adyar, ni lui ula lui gloduru”.Yesos domma zivà – 23Vasa zivà Yesos mele gresulu bikà i heldo felesu anden yeke fuo. 24Farisi ko ken datu: “Ya ne, kišu ziva do pe ta mi labin?“. 25Ni da buen: “Ya vi tren ki Davidos pen nyensu ga dake i kedensu, da i sundo gay? 26Etengu mega Tumà, babi tivudapu Abyataros, i kren numin kno mayri kras pli tivudunu i ven ei sundutu gay?”. 27I ke dutu: “Ziva pan peavu i mi pea zivavu! 28 Kišu Ipa peà ei pia zivà”.