principessa_sul_pisello2.jpgVyopa nyokaku (Princess and the pea)Melin pa yopa ka gen vile vyopa, ni ka drimi vyopa. Es da bolen dai rava embi nyevu ta, ni mupi bari aba loi toli; vyopo ski mi loten, ni ai drimi vyopo da vi ski gane lume; bari aba ki pen atiji da. Es lwalen mega gay, ni bai glai, bai gugirsu nye drimi vyopa.
Mala baskuma: hizo, rabo, madra; ah zata! Ikaru ti ogan gemaku marà i grumi dia len bete.
Heti tonko vyopa: Ah Tuma, drea i skuma pengu va! Lâ duen nikunu i storunu vay, ete čago tekusmu i hete spivo; esvi va skeken ga drimi vyopa.
“Ma ner sa!” grumi diva tien, ni ken mia; len tepa, myen emya plapanu i paten nyoka dabaku; kai klapen jun blapo, buren nyokaku, i blapuku lwi sonsen jun kefi slapamo.
Mala ti vyop’aken plane taiku.
Kai ivasa va uan planengu.
- Mazi! – ivena ginen, - foi mi vanen neo dai mala! Pli Tuma lume ki plaparu! Ma plapi tati abaku i ma dai vov’i gisi klesa. Sa mazi!
Netan es va drimi vyopa, medensu nyoka jun blapusmu i jun kefi slapamusmu.
Miti ka maen d’es lusi debra, ai mi drimi vyopa?
Igi yopa vilen va, mandi fifyin va drimi vyopa, i nyoka kaan kompatu, upi lwi savasi ma’nas, ai mèa kaen nai.
I sa, ya ne, drimi blaka!